20 kwietnia 2016

O Nas

Główne cele jednostki OSP KOŁO NAD WARTĄ:
 
 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarna, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 5. Działania na rzecz ochrony środowiska.
 6. Udział w ratownictwie technicznym prowadzonym przez straż pożarna.
 7. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego – ratowania życia oraz mienia, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 8. Współdziałanie i ścisła współpraca z organami ścigania w zakresie poszukiwania i wydobywania zwłok oraz dowodów rzeczowych.
 9. Udział w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, powodzi i innych zagrożeń powodziowych.
 10. Zapewnienie sił i środków do sprawnego funkcjonowania grupy ratowniczo – poszukiwawczej z psami lub innymi urządzeniami.
 11. Wykonywanie prac na rzecz miasta i innych instytucji.
  Kadra i członkowie OSP KOŁO NAD WARTĄ
 
Jesteśmy jednostką, która posiada bardzo dobrze wykwalifikowana kadrę.
 
 • Specjalności, umiejętności, uprawnienia, które posiadamy chcemy wykorzystać przy ratownictwie pożarniczym oraz innych zagrożeniach,  niosąc pomoc potrzebującym ludziom, m.in. Nasi druhowie posiadają:
 • podstawowe oraz techniczne szkolenie w zakresie pożarowym jak i ratowniczym
 • przeszkolenie medyczne z udzielania pierwszej pomocy (KPP)
 • uprawnienia płetwonurkowe – 20, 30,40,50 metrów  (sepcjalność poszukiwanie i wydobywanie, na wodach śródlądowych jak i  morskich)
 • uprawnia motorowodnego sternika morskiego
 • uprawnienia z ratownictwa wodnego  (RATOWNIK MSWiA)
 • uprawnienia kierowców  C, C +E
 • szkolenie z przyjmowania śmigłowców ratowniczych – sternik lądowiska
 Życie kulturalne miasta i gminy KOŁO, rozwój OSP KOŁO NAD WARTĄ
 Nasi Druhowie wyrażają chęć czynnego udziału w imprezach kulturalnych i rozrywkowych miasta i gminy Koło.  Jesteśmy w stanie zabezpieczyć imprezę pod każdym względem (parking, ochrona, pomoc medyczna, pomoc służb porządkowych, wspomaganie prac POLICJI, PSP, Pogotowia Ratunkowego oraz pomoc samorządu przy organizacji ).
Nasze zaangażowanie w życie miasta jest „lokalnym patriotyzmem”, który dzięki powstawaniu takich jednostek jak Nasza potrafi zatrzymać w Naszym mieście młode pokolenie, które chętnie chce nieść pomoc  innym.
 
W Naszej jednostce angażują się Druhowie z innych jednostek przyległych gmin (Ruszków, Trzęśniew, Grzegorzew), ze względu na to, iż do momentu powstania OSP KOŁO NAD WARTĄ, miasto nie posiadało OSP – jako jednostki ratowniczo – gaśniczej.
 
Swoje zaangażowanie przekładają nie tylko na pomoc w akcjach ratunkowych, ale również na powiększanie i pozyskiwanie majątku dla jednostki.
 
Kolejnym etapem jest zakup samochodu bojowego (ratowniczo –gaśniczy), jak również szkolenia całej kadry do udziału w akcjach pożarowych jak i ratunkowych.
 
Osiągniecie w/w celów wiąże się również z bardzo dobrą współpracą z Państwową Strażą Pożarną w Kole, którą jako w pełni profesjonalna jednostka ratowniczo – gaśnicza, będzie mogła liczyć na pomoc równie dobrze wykwalifikowanej jednostki OSP KOŁO NAD WARTĄ.
 
 
Zarząd jednostki OSP KOŁO NAD WARTĄ planuje utworzyć dwie kolejne sekcje ratownicze:
 
 • GRUPA POSZUKIWAWCZA
  – wykorzystanie czynnika ludzkiego (druhów), psów poszukiwawczych, DRON – bezzałogowy statek powietrzny w kamera termowizyjną

 

 • RATOWNICTWO WODNE
  – wykorzystanie umiejętności płetwonurków, Ratowników WOPR – druhów jednostki OSP KOŁO NAD WARTĄ.

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status