20 kwietnia 2016

O Nas

Główne cele jednostki OSP KOŁO NAD WARTĄ:
 
 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarna, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 5. Działania na rzecz ochrony środowiska.
 6. Udział w ratownictwie technicznym prowadzonym przez straż pożarna.
 7. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego – ratowania życia oraz mienia, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 8. Współdziałanie i ścisła współpraca z organami ścigania w zakresie poszukiwania i wydobywania zwłok oraz dowodów rzeczowych.
 9. Udział w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, powodzi i innych zagrożeń powodziowych.
 10. Zapewnienie sił i środków do sprawnego funkcjonowania grupy ratowniczo – poszukiwawczej z psami lub innymi urządzeniami.
 11. Wykonywanie prac na rzecz miasta i innych instytucji.
  Kadra i członkowie OSP KOŁO NAD WARTĄ
 
Jesteśmy jednostką, która posiada bardzo dobrze wykwalifikowana kadrę.
 
 • Specjalności, umiejętności, uprawnienia, które posiadamy chcemy wykorzystać przy ratownictwie pożarniczym oraz innych zagrożeniach,  niosąc pomoc potrzebującym ludziom, m.in. Nasi druhowie posiadają:
 • podstawowe oraz techniczne szkolenie w zakresie pożarowym jak i ratowniczym
 • przeszkolenie medyczne z udzielania pierwszej pomocy (KPP)
 • uprawnienia płetwonurkowe – 20, 30,40,50 metrów  (sepcjalność poszukiwanie i wydobywanie, na wodach śródlądowych jak i  morskich)
 • uprawnia motorowodnego sternika morskiego
 • uprawnienia z ratownictwa wodnego  (RATOWNIK MSWiA)
 • uprawnienia kierowców  C, C +E
 • szkolenie z przyjmowania śmigłowców ratowniczych – sternik lądowiska
 Życie kulturalne miasta i gminy KOŁO, rozwój OSP KOŁO NAD WARTĄ
 Nasi Druhowie wyrażają chęć czynnego udziału w imprezach kulturalnych i rozrywkowych miasta i gminy Koło.  Jesteśmy w stanie zabezpieczyć imprezę pod każdym względem (parking, ochrona, pomoc medyczna, pomoc służb porządkowych, wspomaganie prac POLICJI, PSP, Pogotowia Ratunkowego oraz pomoc samorządu przy organizacji ).
Nasze zaangażowanie w życie miasta jest „lokalnym patriotyzmem”, który dzięki powstawaniu takich jednostek jak Nasza potrafi zatrzymać w Naszym mieście młode pokolenie, które chętnie chce nieść pomoc  innym.
 
W Naszej jednostce angażują się Druhowie z innych jednostek przyległych gmin (Ruszków, Trzęśniew, Grzegorzew), ze względu na to, iż do momentu powstania OSP KOŁO NAD WARTĄ, miasto nie posiadało OSP – jako jednostki ratowniczo – gaśniczej.
 
Swoje zaangażowanie przekładają nie tylko na pomoc w akcjach ratunkowych, ale również na powiększanie i pozyskiwanie majątku dla jednostki.
 
Kolejnym etapem jest zakup samochodu bojowego (ratowniczo –gaśniczy), jak również szkolenia całej kadry do udziału w akcjach pożarowych jak i ratunkowych.
 
Osiągniecie w/w celów wiąże się również z bardzo dobrą współpracą z Państwową Strażą Pożarną w Kole, którą jako w pełni profesjonalna jednostka ratowniczo – gaśnicza, będzie mogła liczyć na pomoc równie dobrze wykwalifikowanej jednostki OSP KOŁO NAD WARTĄ.
 
 
Zarząd jednostki OSP KOŁO NAD WARTĄ planuje utworzyć dwie kolejne sekcje ratownicze:
 
 • GRUPA POSZUKIWAWCZA
  – wykorzystanie czynnika ludzkiego (druhów), psów poszukiwawczych, DRON – bezzałogowy statek powietrzny w kamera termowizyjną

 

 • RATOWNICTWO WODNE
  – wykorzystanie umiejętności płetwonurków, Ratowników WOPR – druhów jednostki OSP KOŁO NAD WARTĄ.

Autor: admin

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: