Kominiarz czy strażak – lepiej czyścić niż gasić……

obrazek

Nadchodzi zima, a wraz z nią spadek temperatury otoczenia. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Czy właściwie się do niego przygotowałeś?  Czy zadbałeś o właściwy stan komina w swoim domu? Statystycznie to właśnie w tym okresie dochodzi najczęściej do pożarów sadzy w kominie czyli zapalenia się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń grzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.

Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum dochodzący z komina – „dudnienie” – spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się również iskry i płomienie ognia oraz ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną pożaru nawet całego domu. Może się tak stać, gdy podczas pożaru przewód kominowy rozszczelni się i ogień zacznie rozprzestrzeniać się na przyległe do niego elementy. Podczas pożaru sadzy gorące powietrze wypycha z komina także płonące płaty sadzy, które wiatr może przenieść na sąsiednie budynki.

obrazek
Pożar sadzy przy ul. Żeromskiego w Kole w dniu 1 listopada 2017r.

Gdy zauważymy pożar sadzy trzeba przede wszystkim:

  • niezwłocznie powiadomić straż pożarną dzwoniąc na nr 998 lub 112, podając szczegółowo co się dzieje,
  • wygasić ogień w urządzeniu grzewczym. Najważniejsza zasada – nigdy nie gasić pożaru wodą! Z jednego litra wody powstaje ok. 1700 litrów pary, która powoduje wzrost ciśnienia, co w konsekwencji może spowodować rozerwanie komina (wybuch). Przez czas oczekiwania na służby ratownicze powinno się dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
  • zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry. Należy pamiętać, że gdy ograniczymy dostęp powietrza do komina, w palenisku zacznie powstawać więcej tlenku węgla czyli śmiertelnego czadu. Dlatego należy uchylić okna w pomieszczeniach, przez które biegnie komin do czasu przyjazdu strażaków, którzy sprawdzą jego stężenie,
  • zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku,
  • udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom,

Każdy pożar sadzy niszczy komin. Powstająca wtedy wysoka temperatura powoduje wykruszanie spoin między cegłami i w konsekwencji rozszczelnienia przewodu kominowego. To z kolei może powodować przedostawanie się dymu i trujących gazów (w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla – czad) do pomieszczeń mieszkalnych zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu. Dlatego po pożarze sadzy w kominie należy natychmiast wezwać kominiarza, który oceni stan techniczny oraz wyczyści przewody kominowe.

Pamiętajmy o prewencji:

  • Po pierwsze – w piecach nie należy palić mokrym drewnem i tzw. resztkami, śmieciami i odpadami komunalnymi gdyż spalając się tylko częściowo wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która osadzi się dużych ilościach w przewodzie kominowym.
  • Po drugie – należy pamiętać o regularnym czyszczeniu komina. Na właścicielu budynku ciąży obowiązek wzywania firmy kominiarskiej. Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

– co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).  Czyszczenie przewodów powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie. Czynności konserwacyjne i przeglądy powinny być potwierdzone protokołem – w razie pożaru będziemy posiadać dokument dla ubezpieczyciela, że odpowiednio dbaliśmy o stan komina.

tekst: „Doktor”

Źródło:

– portal osp.pl 

– polski serwis pożarniczy REMIZA

Autor: "Doktor"

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status