Deklaracja dostępności

Ochotnicza Straż Pożarna Koło nad Wartą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ospkolo.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów)
– część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
– Brak możliwości przesyłania faksów.
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Łukaski,
iod@ospkolo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669744466.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek: OSP Koło nad Wartą w Kole ul. Dąbska 40K, 62-600 Koło

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Dąbskiej 40K, 62-600 Koło
Budynek składa się z 3 kondygnacji, podmiot znajduje się na ostatnim piętrze.
Dojście do budynku jest utwardzone.
Do holu głównego z zewnątrz prowadzą schody.
Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie dysponuje windą dla wózków inwalidzkich ani nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
Podczas wizyty w OSP nie ma możliwości do skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Brak toalety dla niepełnosprawnych w budynku.
W budynku brak pętli indukcyjnych, systemów FM, na podczerwień (IR), lub Bluetooth.

Data publikacji: 2021-03-24, data aktualizacji: 2022-01-19

Autor: admin

Ten wpis został opublikowany w Bez kategorii . Zakładka permalink .
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.